Menü Bezárás

Katona István atya: Imaiskola

 Az imádkozó ember lelkülete

 

Az imádság titok: az emberi szív legmélyebb titka

Azt szeretném, hogy személyesen hogyan tudnám a legméltóbban megszólítani Istent. Egész szívvel, teljes figyelemmel, jelenlevéssel.

Laci atya:  Az ima misztérium = kimeríthetetlen titok;  Az imádság = kapcsolat (villamos hasonlat)

Szívünk mélyén zajló titok, nem a mi munkánk, a Szentlélek imádkozik bennünk, hogy kapcsolatba hozzon bennünket Istennel (rádióműsor hasonlat). A Szentírás útmutatása és a Szentlélek vezetése szükséges ahhoz, hogy megtanuljunk mélyen, Isten akarata szerint imádkozni.

 • Őszintén kitárulkozni: 3000 éves zsoltárok mintájára

Ha ezeket szívvel imádkozzuk, és beleszőjük életünk eseményeit, akkor felismerjük a erejét és szépségét. Ez az ima elvezet minket Isten jelenlétének megtapasztalásához. Az első keresztények ezeken az imákon nevelődtek fel, és növekedtek a hitben.

 • Átéléssel imádkozni: Az imádság másik titka, amiről a szentek élete tanúskodik, az átélés.

A stigmák azt jelzik, hogy mennyire eggyé lehet válni az Úrral az imádságban. El lehet felejteni önmagunkat és szükségleteinket. Egészen oda kell adnunk, oda kell szánnunk önmagunkat az Úrnak. Érezzük az Ő jelenlétét, szenvedését.

Szinte már nem is különálló emberek vagyunk, hanem egyek vagyunk Istennel. Az imádkozás olyan titok, amit nem lehet rövid idő alatt megismerni. Sokat kell próbálni, a Szentlélek segítségét kérni, és egyszercsak megtaláljuk, mint egy csodálatos ajándékot. Ebben az emberi lélek annyira eggyé válik Isten lelkével, hogy már nem is mondható két különálló valóságnak, hanem egynek.

Különleges természetfeletti erő sugárzik át az imádkozó emberen, és így éli át az Istennel való közösséget.

 • A Szentlélek erejével imádkozni:

Fontos, hogy az imát megfelelő lelkülettel végezzük, mert ekkor kapjuk meg a Szentlélek erejét. Pl.: ApCsel 4,1 és ApCsel 4,23 és ApCsel 16,15

A tanítványok olyan hittel és tűzzel imádkoztak, hogy mindenki számára megtapasztalhatóvá vált Isten ereje imájuk által.

Ha az Úr jelenlétében vagyunk, és az Ő akaratát tesszük, akkor kinyilvánul Isten ereje. Imánk hatására le tud szállni az Úr tüze. Meg tudja változtatni az emberi szíveket, és a legnehezebb körülményeket

 • A Szentlélek erejével imádkozni:

A mi életünk is a Szentlélek erejében és a Szentlélek tüzében tud újjászületni és megerősödni. A Szentlélek erejében imádkozni azt jelenteni, hogy Isten jelenlétét tudatosítva, az Ő akarata szerint, bizalomteli szívvel imádkozunk. Hisszük, hogy amit Isten akar, az meg fog valósulni, ezért már előre hálát is adhatunk, ahogy Jézus tette Lázár feltámasztásánál.

 • A hálaadás imája: Mózes imái

Mózesnek mély hite volt, erősen vágyott Isten után. Ebből az Istennek átadott lelkületből fakadóan imája különleges erővel működött. Imája hatására valóságos fizikai változások. Emberileg elképzelhetetlen győzelmek zajlottak le, csodás természeti jelenségek mentek végbe. Mózes mély hitére Isten válaszolt, és kinyilvánította a nép előtt, hogy vele van, és figyelemmel kíséri sorsát.

Ezek a tapasztalatok arra ösztönözték Mózest, hogy állandóan hálát adjon. Egész szívét átjárta a hála. Isten kérésére Mózes egész életét odaadta a választott nép szolgálatára. Szinte minden imája közbenjáró ima

 • .Bizalomteli ráhagyatkozás: Illés próféta imája

Illés prófétánál megcsodálhatjuk a teljes bizalmat az Úr iránt. Teljesen azonosul Isten akaratával.

Érezte Isten vezetését ebben a helyzetben, és fel merte vállalni ezt a kihívást. Hitt abban, hogy ami történni fog, az megmutatja majd a népnek az úr akaratát. Az imádság erejét senki sem mutatta be jobban, mint maga Jézus Krisztus. Jézus a Szentlélekkel együttműködve  imádkozik olyan erővel, hogy imájának hatására megtapasztalják az emberek az Atya szeretetét gyógyításain keresztül.

 • Az ima erejében való hit:

Az első helyre kell tennünk az imát az életünkben, mert csak akkor tudunk Isten erejével imádkozni, mint ahogy ezt a nagy imádkozók tették. Hogyha Isten az első helyen áll életünkben, és imádság nem egy elkapkodott, figyelmetlenül töltött idő lesz számunkra, hanem átjárja szívünket, akkor megtapasztaljuk az ima erejét. Ha megszületik az a döntésünk, hogy bármit megteszünk azért, hogy jó imádkozók legyünk, akkor Isten ezt figyelembe veszi, és megadja imánkhoz Szentlelkének erejét.

A Lélek ereje abban nyilvánul meg, hogy növekszik bennünk a szabadság, és képesek leszünk bekapcsolódni Isten működésébe. Semmi nem tudja ezt meggátolni bennünk.

Valójában minden bűn csökkenti szabadságunkat, és eltakarja előlünk Isten arcát. Az imádság erejével szét tudjuk vágni a sötétséget, és élő kapcsolatba kerülünk Istennel. Ha növekszik bennünk a szellemi szabadság, akkor növekszik bennünk a hit. Ez magával hozza a határozottságot és az elszántságot.

 • Fegyelmezett lelkület

Ahhoz, hogy Isten jelenlétét be tudjuk fogadni szívünkbe, megfelelő időre van szükség. Napi programjainkat, elfoglaltságainkat úgy kell elrendezni, hogy kellő idővel tudjunk az Úr felé fordulni. A rendszeres imához fegyelem kell. Ha az életünkben nincs fegyelem, akkor minden szétcsúszik.

Fegyelem és önmegtagadás nélkül nem tudunk Istennek szentelt életet élni. Nem tudunk olyan módon imádkozni, hogy a szentlélek ereje kiáradjon rajtunk keresztül. Mennyire vagyunk készek átrendezni az életünket az ima kedvéért? Mennyire vagyunk elszántak arra, hogy az imának komoly helye legyen az életünkben? Napjaink 2 oszlopa a reggeli és az esti ima. Ezek gyógyító hatással vannak életünkre.

 • A bűnbánó lelkület szerepe

Isten át akarja alakítani szívünket, hogy alkalmas legyen kegyelmének befogadására. Sajátítsuk el a töredelmes lelkületet: annak felismerését, hogy mennyire gyengék és gyarlók vagyunk. A természetünk nem akar megfelelni Istennek, hanem mindennel ellenkezni akar.  A gyakori lelkiismeretvizsgálat észrevesszük, hogy milyen sok hibát követünk el. Ehhez alázat kell és Isten szentségének felismerése. Amikor ezt a szentek felismerték, minden nap bűnbánatot tartottak. A szentek élete tele van a mély bűnbánat gyakorlásával.

 • A kevélység bezárja a szívet Isten előtt

Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad.

 • Kísértések az imával szemben

Az imánál mindig harcolni kell a kísértések ellen.

 • Az ima jelentősége

Minden igazi imádság gyümölcse az, hogy a Szentlélek ereje betölti szívünket az imádság alatt. Bármilyen karizmáról beszélünk, mindig imádság áll mögötte