Imaút: 51. Zsoltár

Egy újabb lelki áldozatról hallunk ebben a zsoltárban, ez a töredelmes lélek. Ez jobban tetszik Istennek, mint bármi drága áldozat, amit pénzen veszünk, vagy felajánlunk Neki. Amíg nincs töredelmes lélek bennünk, nem fogad el mást sem, de ha alázattal közeledünk Istenhez, Ő megkönyörül rajtunk, és fölemel bennünket.

51. Zsoltár

1A karvezetőnek. Dávid zsoltára,
2amikor Nátán próféta eléje járult,
miután ő Batsebával vétkezett.

3Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint,
könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat!

4Moss egészen tisztára vétkemtől,
bűnömtől tisztíts meg engem!

5Mert elismerem gonoszságomat,
és bűnöm előttem van szüntelen.

6Ellened vétkeztem, egyedül ellened,
s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben,
és igazságosnak a te ítéletedben.

7Íme, gonoszságban fogantattam,
és bűnökben fogant engem az én anyám.

8Íme, te a szív igazságát szereted,
bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem.

9Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,
moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!

10Add, hogy örömet és vidámságot halljak,
hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél!

11Fordítsd el bűneimtől arcodat,
töröld el minden gonoszságomat!

12Tiszta szívet teremts bennem, Isten,
s az erős lelket újítsd meg bensőmben!

13Színed elől ne vess el engem,
szent lelkedet ne vond meg tőlem!

14Add vissza nekem üdvösséged örömét,
és készséges lélekkel erősíts meg engem!

15Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket,
hogy hozzád térjenek az istentelenek!

16Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem,
hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat!

17Uram, nyisd meg ajkamat,
hadd hirdesse szám dicséretedet!

18Hiszen nem kedveled a véres áldozatot,
ha égő áldozatot hozok, nem tetszik neked.

19A töredelmes lélek áldozat Istennek,
a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem veted meg.

20Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal,
hogy felépüljenek Jeruzsálem falai.

21Akkor majd kedvedet leled az igaz áldozatban,
ajándékokban, egészen elégő áldozatokban;
Akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.